Databasen bygger på to typer data:

Den ene type data er en serie af jobeksponeringsmatrice (JEM’er), der i så vidt muligt omfang bygger på ensartede principper og målinger på tværs af forskellige erhvervseksponeringer. En JEM er en krydstabulering af job eller jobgrupper og de tilsvarende eksponeringsestimater.

Den anden type data er en samling af en lang række danske registre om helbredsforhold og arbejdsmarkedstilknytning ved Danmarks Statistik:

Listen er ikke udtømmende, og DOC*X databasen udvides løbende med relevante registre og kohorter. Det er for eksempel planen, at både Den Danske Arbejdsmiljøkohorte samt Cancerregisteret skal kobles til DOC*X. Ønskes yderligere detaljer om hvilke registre, der er tilknyttet DOC*X databasen henvises til registerbeskrivelser i hjemmesidens filbibliotek samt på Danmarks Statistiks hjemmeside. Her kan også findes detaljerede beskrivelser af registrenes indhold.