Baggrunden

Tidligere studier har haft vanskeligt ved at vurdere om repetitivt arbejde i sig selv, dvs. arbejde med lav kraftanvendelse, medfører lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke, og om det medfører erhvervsskifte eller arbejdsophør.

Graden af repetitivt arbejde og kraftanvendelse ved forskellige typer arbejde bestemmes ved ekspertvurderinger og objektive målinger i job-eksponerings-matricer (JEM), der omfatter et bredt spektrum af forskellige typer arbejde og ergonomiske belastninger af hænder, albuer, skuldre og nakke. I en enkelt delundersøgelse anvender vi dog et eksponeringsmål baseret på de deltagende personers egne oplysninger, men i et prospektivt design, baseret på de samme data.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge

1)om repetitivt arbejde, der foregår uden større kraftanvendelse (fx frisør- og bioanalytikerarbejde), øger risikoen for udvikling af behandlingskrævende smerter i hænder, albuer, skuldre og nakke og
2)om smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke i forbindelse med denne type arbejde øger risikoen for erhvervsskifte eller arbejdsophør.

Der benyttse registerbaserede kilder til indhentning af data vedr. smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke, og vedr. erhvervsskifte og arbejdsophør. Oplysninger om eksponering og udfald (smertetilstande og arbejdsmæssige konsekvenser) registreres således uafhængigt af hinanden, hvilket er vigtigt for fortolkningen af, om arbejdet er en sandsynlig årsag til de nævnte udfald. Det har tidligere været vanskeligt i en forskningsmæssig sammenhæng at undersøge de hyppigst forekommende sygdomme i hænder, albuer, skuldre og nakke, som fx tennisalbue og seneskedehindebetændelse ved håndleddet, fordi der er tale om fluktuerende tilstande, der kræver tæt klinisk opfølgning, hvis man skal opfange alle tilfælde. Disse tilstande kan ikke studeres i de almindelige danske sygdomsregistre (Landspatientregistret og Sygesikringsregistret). Der er derfor i aktuelle projekt indgået et samarbejde med PensionDanmark (PD), som gennem deres sundhedsordning har data vedr. behandling i specifikke kropsregioner foretaget af sundhedsprofessionelle. Behandlingen er frit tilgængelig for 500.000 af PD’s medlemmer. Undersøgelsen vil herudover omfatte studier af indlæggelser for diskusprolaps og slidgigt i nakken for de tre omtalte populationer, baseret på data fra Landspatientregisteret.

Ovenstående sammenhænge belyses prospektivt i flere uafhængige delundersøgelser baseret på tre eksisterende kohorter. Undersøgelsernes resultater vil tilsammen udgøre et robust grundlag for vurderingen af, om de anførte sammenhænge faktisk eksisterer, og vil dermed kunne danne baggrund for en relevant forebyggelsesindsats indenfor berørte faggrupper.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital